Штампа

Документа

 

Летопис

Годишњи план рада

Правилник о начину регулисања изостанака ученика

Правилник о набавкама

Развојни план установе

Извештај о реализацији годишњег плана рада школске 2022/2023. године

Информатор о раду

Школски програм 

Правила понашања у установи

Финансије

План интегритета

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред 

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за седми разред

ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о програму наставе и учења за  осми разред

Прaвилник o мерама, нaчину и пoступку зaштитe и бeзбeднoсти учeникa

Правилник о оцењивању ученика

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзија

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о дициплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о систематизацији послова

Статут 2022

Упитник за самопроцену дигиталних компетенција

Закон о основама система образовања