Штампа

ЦИЉЕВИ КОЈИМА ТИМ ТЕЖИ

 

 

 

1.Подстицање и развијање климе прихватања, толеранције и међусобног уважавања

2.    Повећање осетљивости свих који су укључени у живот и рад школе, на препознавање насиља и злостављања

3.Оспособљавање свих запослених и родитеља за рано  препознавање знакова у понашању деце који указују на потенцијално насилно понашање

4.Пружање помоћи ученицима у савладавању личних проблема и проблема у учењу

5.    Изграђивање и примена норми понашања, информисање о правилима понашања и Протоколу о заштити деце

6.Дефинисање процедура и поступака реаговања на насиље и информисање свих учесника у школском животу о томе

7.    Омогућавање свим ученицима који имају сазнање о могућем насилном акту да пријаве насиље а да се не изложе опасности

8.    Реализација радионица везаних за превенцију насиља

9.Сарадња са родитељима путем Савета, родитељских састанака, индивидуалних и групних разговора

10.Сарадња са службама ван школе које непосредно и посредно могу помоћи на превазилажењу проблема насиља у школи