Прва основна школа краља Петра II

  • DSCN0313
Штампа

Национални медији о нашем дану школе

Чланак  који је изашао у  ″Политици″ о нашој школи можете  погледати у наставку.

 

Ужи­це – Нај­ста­ри­ја шко­ла у гра­ду на Ђе­ти­њи, Пр­ва основ­на шко­ла кра­ља Пе­тра Дру­гог, ових да­на је обе­ле­жи­ла свој дан. Уз при­год­на де­ша­ва­ња и – јед­ну нео­бич­ност. 

На­и­ме, на по­зив­ни­ци и пла­ка­ту за све­ча­ност пи­ше да се обе­ле­жа­ва 188. го­ди­шњи­ца ње­ног по­сто­ја­ња, да­кле тра­је од 1829. го­ди­не. Али до са­да је ова уста­но­ва сво­ју исто­ри­ју ра­чу­на­ла од 1884, ка­да је ње­на са­да­шња школ­ска згра­да по­диг­ну­та, за­слу­гом ужич­ког тр­гов­ца Или­је На­ран­џи­ћа, ко­ји је нај­ве­ћи део сво­је имо­ви­не у то до­ба за­ве­штао за град­њу пр­ве шко­ле.

Оту­да је на лањ­ским по­зи­ви­ма за школ­ску го­ди­шњи­цу пи­са­ло да се обе­ле­жа­ва 132. го­ди­шњи­ца уста­но­ве. Са­да, кад по тој ло­ги­ци тре­ба да има 133 ле­та, на­јед­ном је до­гу­ра­ла на 188.

Про­ве­ри­ли смо, за­бу­на ни гре­шка ни­је. Ка­ко је то шко­ла, а ти­ме и исто­ри­ја основ­ног школ­ства у гра­ду, у ме­ђу­вре­ме­ну за 55 го­ди­на оста­ри­ла, пи­та­ли смо Ни­ко­лу Ба­це­ти­ћа, ди­рек­то­ра Пр­ве основ­не шко­ле кра­ља Пе­тра Дру­гог. 

– Тра­га­ју­ћи за по­да­ци­ма о про­шло­сти школ­ства у Ужи­цу до­шао сам не­дав­но до ма­ло по­зна­те књи­ге за­ви­чај­ног ауто­ра Но­ва­ка Жив­ко­ви­ћа „Шко­ле и учи­те­љи у ужич­ком кра­ју у 19. ве­ку”. Ту, по­ред оста­лог, пи­ше сле­де­ће: „Пр­ви, др­жа­вом од­ре­ђен, и у Ужи­цу по­ста­вљен учи­тељ био је Ми­лу­тин Бу­ди­ми­ро­вић. Ње­га је ода­брао и по­слао сам кнез Ми­лош, а упут у Ужи­це и пи­смо ма­ги­стра­ту да га при­ми по­слао је из Бру­сни­це кне­жев брат Јо­ван Обре­но­вић. То је би­ло ок­то­бра 1829.”, на­во­ди у књи­зи Жив­ко­вић. Ов­де се мо­же про­чи­та­ти и да је 16. ок­то­бра те го­ди­не Јо­ван пи­сао ужич­ком ма­ги­стра­ту да му је дра­го што су „та­ко ле­по на­ме­сти­ли учи­те­ља” ко­га је он по­слао. У то вре­ме шко­ла је про­гла­ше­на за пра­ви­тељ­стве­ну, др­жав­ну, а од та­да у кон­ти­ну­и­те­ту по­сто­ји школ­ство у Ужи­цу – об­ја­шња­ва Ба­це­тић.

Он по­ми­ње и за­пи­се исто­ри­ча­ра Ми­о­дра­га Глу­шче­ви­ћа, ко­ји је пи­сао да је пр­ва ужич­ка шко­ла би­ла нај­пре сме­ште­на у Де­ми­ро­вом ха­ну, он­да на Ли­пи, па тек ка­сни­је на До­њој чар­ши­ји (где је са­да­шња згра­да Пр­ве основ­не шко­ле). 

– Да­кле, ка­ко је ука­зи­вао про­фе­сор Глу­шче­вић, шко­лу не чи­ни са­мо згра­да, не­го пре све­га тра­ди­ци­ја ра­да и по­сто­ја­ња. С об­зи­ром на чи­ње­ни­цу да смо ми пр­ва град­ска основ­на шко­ла, он­да нам та­ко ду­га тра­ди­ци­ја и при­па­да. Због ове го­ди­шњи­це ван­ред­но је за­се­дао Ак­тив исто­ри­ча­ра на­ше шко­ле, ко­ји је јед­но­гла­сан у ми­шље­њу да Пр­ва основ­на шко­ла трај­но ба­шти­ни ту 188 го­ди­на ду­гу тра­ди­ци­ју ужич­ког школ­ства. Ода­тле у по­зи­ви­ма и пла­ка­ти­ма за школ­ску све­ча­ност но­ва, 55 го­ди­на ду­жа го­ди­шњи­ца – на­во­ди ди­рек­тор, ина­че исто­ри­чар.

Овим по­те­зом Пр­ве основ­не мо­гла би да бу­де от­кло­ње­на не­ло­гич­ност ко­ја ду­го по­сто­ји у гра­ду на Ђе­ти­њи – да нај­ста­ри­ја сред­ња шко­ла бу­де без­ма­ло по­ла ве­ка ста­ри­ја од нај­ста­ри­је основ­не. На­и­ме, Ужич­ка гим­на­зи­ја сво­ју тра­ди­ци­ју ра­чу­на од 1839. кад ју је као по­лу­гим­на­зи­ју кња­жев­ска власт осно­ва­ла (са­да­шња згра­да ове сред­ње шко­ле на­пра­вље­на је 1893. го­ди­не), док је Пр­ва основ­на по­сто­ја­ње бе­ле­жи­ла од 1884, ка­да јој је по­диг­ну­та школ­ска згра­да. 

– Овом из­ме­ном код нас та не­ло­гич­ност се ис­пра­вља, за де­це­ни­ју има­мо ду­жу тра­ди­ци­ју од гим­на­зи­је. Нај­ста­ри­ја основ­на, ваљ­да, мо­ра би­ти ста­ри­ја од нај­ста­ри­је сред­ње шко­ле – за­кљу­чу­је Ба­це­тић.